Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

2844 73c7
Reposted fromtron tron viaaperture aperture
capehorndream
9528 2a90 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialolufo lolufo
capehorndream
capehorndream
0058 8719
Reposted frompapaj papaj viaExfeletes Exfeletes
capehorndream
7195 7441 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaExfeletes Exfeletes
capehorndream
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaExfeletes Exfeletes
capehorndream
0332 64fa
Reposted fromgplyr gplyr viatities tities
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunconscious unconscious
capehorndream
Reposted fromshakeme shakeme viaunconscious unconscious
capehorndream
8568 5338
Reposted frompunisher punisher viaaura-lunaris aura-lunaris

January 02 2018

capehorndream
5921 b013
capehorndream
2098 d943 500
Reposted frompunisher punisher
capehorndream
5813 77b9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawasnae wasnae
capehorndream
2102 e7fc 500
Reposted frompunisher punisher

January 01 2018

capehorndream
9226 4f23 500
they certainly do / aka "my big beefy gay wedding"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabrightbyte brightbyte

December 31 2017

capehorndream
7953 400c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasober sober
capehorndream
capehorndream

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka viaEmisja Emisja
capehorndream
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viaEmisja Emisja
capehorndream
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viacover-my-eyes cover-my-eyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl